logo

Du vill veta vad företagens samhällsansvar (CSR) innebär och om ditt företag agerar ansvarsfullt?

Företagens samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) är ett förhållningssätt till hållbar utveckling varigenom företag integrerar ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor i företagets kultur, strategier och handlingar och i dess samspel med sina intressenter. Detta sker frivilligt och utöver de juridiska reglerna.

Mot bakgrund av den ekonomiska krisen behöver vi mer än någonsin företag som frivilligt förbinder sig att ta ett samhällsansvar.

Följande dimensioner bygger ett ramverk för socialt ansvarstagande beteende för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse: kunder, personal (anställda och chefer), ekonomiska intressenter (underleverantörer, leverantörer, delägare och konkurrenter), offentliga myndigheter och andra intressenter (lokala föreningar & konsumentföreningar etc.) och miljön som ett ekosystem. Samtliga berörs av socialt ansvarstagande beteende. Ni kan testa ert företag med följande Snabbkoll. Undersök nivån av samhällsansvar i ert företag och ta reda på era brister i jämförelse med andra företag. Följande frågeformulär har utarbetats som del av Discerno, ett CEEP-projekt (European Centre of Employers and Enterprises) som delfinansierats av EU-kommissionen för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse.

Projektets övergripande mål är att främja samhällsansvaret (inklusive socialt ansvar i samband med investeringar, produktion och konsumtion) i företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse, genom att hjälpa dessa företag att respektera CSR-principerna i sitt dagliga beslutsfattande, samt att utveckla expertis och informationsutbyte inom hållbar ekonomi i offentliga tjänster. Detta förväntas bidra till en förbättring av socialt hållbar tillväxt, även i tillväxtmarknader såsom i Östeuropa.

Samtidigt har CEEP ambitionen att ge de utvalda företagen, som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse, kunskap om och förbättrad tillämpning av CSR-principerna och riktlinjer från Europeiska unionen, Förenta nationerna och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Detta ska ske genom att sprida och främja en kultur som bygger på företagsetik och genom att belysa de mest exemplariska fallen med sitt internationella Märke. Svara på frågeformuläret för att påbörja processen med att få märket.

Arbetet med detta frågeformulär följer CEEP:s riktlinjer för CSR (publicerades 2006) som baseras på CEEP:s europeiska projekt Discerno, kommande ISO 26000 och AEI Standard Ethics EIEG-metodik.

Frågeformuläret baseras på specifika riktlinjer - ”Discerno plus - CEEP CSR-märke: Riktlinjer för utvärdering av bästa tillämpning” - som hjälper dig att bättre förstå betydelsen av frågeformulärets olika moment. Skriv ut/ladda ned riktlinjerna (endast på engelska).

Tidsåtgången är ungefär 30 minuter.

Följande tabeller innehåller olika påståenden om företags samhällsansvar (CSR). Vänligen välj de svar som bäst beskriver ert företags situation. Vänligen besvara frågorna så fullständigt och noggrant som möjligt för att få ett giltigt testresultatet.

I testet har du möjlighet att välja mellan 5 olika svarsalternativ.

    fullständigt korrekt mestadels korrekt delvis korrekt mestadels felaktigt fullständigt felaktigt ej relevant
    5 4 3 2 1  
1 bekräftelse

Om du tycker att ett påstående är helt korrekt, vänligen välj knapp nummer 5, ”fullständigt korrekt”.

Om du tycker ett påstående är helt felaktigt, vänligen välj knapp nummer 1, ”fullständigt felaktigt”.

Om ett påstående delvis är korrekt enligt ert företags situation, vänligen välj knapp nummer 3, ”delvis korrekt”.

Om ett påstående mestadels stämmer enligt ert företags situation, vänligen välj knapp nummer 4, ”mestadels korrekt” som finns mellan ”fullständigt korrekt” och ”delvis korrekt”.

Om ett påstående är mestadels felaktigt enligt ert företags situation, vänligen välj knapp nummer 2 (”mestadels felaktigt”) som finns mellan ”delvis korrekt” och ”fullständigt felaktigt”.

Om frågan inte är relevant för ert företag, välj vänligen knappen på högra sidan som kallas ”ej relevant”.

Företagskategori

Antal anställda

Omsättning

eller

Balansomslutning

Medelstort

<250

<50 miljoner euro

<43 miljoner euro

Litet

< 50

<10 miljoner euro

<10 miljoner euro

Mikro

<10

<2 miljoner euro

<2 miljoner euro

 

Klicka för att komma till Testet

Om du har frågor eller förslag, vänligen kontakta oss via e-post: david.anciaux@ceep.eu

Dina uppgifter hanteras helt konfidentiellt och rapporteras in anonymt. Ditt personliga testresultat visas endast för dig. Dessutom, får du se ditt resultat i jämförelse med genomsnittet.