Czy chcesz dowiedzieć się, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i czy Twoje przedsiębiorstwo postępuje zgodnie z jej zasadami?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR) jest postawą wobec zrównoważonego rozwoju, w ramach której firmy dobrowolnie i bez względu na przepisy prawa włączają kwestie gospodarcze, społeczne i środowiskowe w zakres kultury i strategii przedsiębiorstwa, podejmowanych przez nie działań oraz interakcji z interesariuszami.

W kontekście kryzysu gospodarczego przedsiębiorstwa dobrowolnie przestrzegające zasad CSR są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Przedstawione poniżej obszary odpowiedzialnego biznesu budują ramy dla społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstw świadczących usługi użyterczności publicznej. Społecznie odpowiedzialne działania dotyczą takich obszarów jak: klienci, personel (pracownicy i kierownictwo),interesariusze biznesowi (podwykonawcy, dostawcy, partnerzy i konkurencja), władze publiczne i pozostali interesariusze (stowarzyszenia lokalne i konsumenckie itd.) oraz środowisko naturalne jako ekosystem.

Wypełniając poniższy kwestionariusz możesz dokonać oceny Twojego przedsiębiorstwa. Zbadaj, w jakim stopniu zasady społecznej odpowiedzialności biznesu zostały wdrożone w Twoim przedsiębiorstwie i porównaj uzyskany wynik z wynikami innych firm.

Niniejszy kwestionariusz został opracowany w ramach projektu Discerno skierowanego do przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej, współfinansowanego przez Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) i Komisję Europejską.

Podstawowym celem projektu jest promowanie CSR (w tym społecznie odpowiedzialnych inwestycji, produkcji i konsumpcji) w przedsiębiorstwach świadczących usługi użyteczności publicznej poprzez wspieranie tych firm w kierowaniu się zasadami CSR przy podejmowaniu bieżących decyzji związanych z zarządzaniem, jak również poprzez poszerzanie wiedzy specjalistycznej i ułatwianie wymiany informacji dotyczących zrównoważonej gospodarki usług sektora publicznego. Projekt ma przyczynić się do społecznie zrównoważonego wzrostu, również we wschodzących gospodarkach krajów Europy Wschodniej.

Równocześnie CEEP zamierza dostarczać wiedzę i ulepszać praktyki przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej, dotyczące zasad CSR i wytycznych Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poprzez rozpowszechnianie i promowanie kultury organizacyjnej opartej na zasadach etyki biznesu oraz poprzez nagradzanie najlepszych przykładów międzynarodowym certyfikatem („Label”).Aby przystąpić do procesu certyfikacji, wypełnij poniższy kwestionariusz.

Kwestionariusz został sporządzony zgodnie z wytycznymi CEEP dotyczącymi zasad CSR (opublikowanymi w 2006 r.) w oparciu o pilotowany przez CEEP europejski projekt Discerno, wchodzącymi wkrótce w życie procedurami ISO 26000 oraz metodologią EIEG dotyczącą standardów etycznych AEI.

Kwestionariusz został sporządzony na podstawie szczegółowych wytycznych - -“Discerno Plus - CEEP CSR Label: Guidelines for the evaluation of best practise(Discerno Plus – CEEP CSR Label: wytyczne do oceny najlepszych praktyk) –  które mogą pomóc lepiej zrozumieć zagadnienia poszczególnych części kwestionariusza.

Wydrukuj/pobierz wytyczne (wyłącznie w języku angielskim).

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 30 minut.

Kolejne strony zawierają różne stwierdzenia dotyczące CSR. Proszę wybrać te, które najlepiej odzwierciedlają sytuację w firmie. Aby otrzymać prawidłowy wynik, prosimy zaznaczać stwierdzenia, które najlepiej opisują sytuację w przedsiębiorstwie.

Przy wypełnianiu kwestionariusza należy dokonać wyboru pomiędzy 5 różnymi odpowiedziami.

    zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam częściowo się zgadzam raczej się nie zgadzam zdecydowanie się nie zgadzam nie dotyczy
    5 4 3 2 1  
1 Stwierdzenie

Jeżeli zdecydowanie zgadzasz się ze stwierdzeniem, wybierz odpowiedź z numerem 5 („zdecydowanie się zgadzam”).

Jeżeli zdecydowanie nie zgadzasz się ze stwierdzeniem, wybierz odpowiedź z numerem 1 („zdecydowanie się nie zgadzam”).

Jeżeli stwierdzenie jest częściowo zgodne z sytuacją w Twojej firmie, wybierz odpowiedź z numerem 3 („częściowo się zgadzam”).

Jeżeli stwierdzenie nie odpowiada zdecydowanie, ale bardziej niż częściowo, sytuacji w Twojej firmie, wybierz odpowiedź z numerem 4 („raczej się zgadzam”). Odpowiedź ta jest pośrednią odpowiedzią między „zdecydowanie się zgadzam” i „częściowo się zgadzam”.

Jeżeli uważasz, że stwierdzenie nie jest częściowo zgodne z sytuacją w Twojej firmie, ale nie jest też zupełnie niezgodne, wybierz odpowiedź 2 („raczej się nie zgadzam”). Odpowiedź ta jest odpowiedzią pośrednią między „częściowo się zgadzam” i „zdecydowanie się nie zgadzam”.

Jeżeli uważasz, że stwierdzenie nie odnosi się do sytuacji w Twojej firmie, wybierz odpowiedź znajdującą się po prawej stronie („nie dotyczy”).

Wielkość przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Obroty

lub

Suma bilansowa

Średnie

< 250

≤ 50 mln EUR

≤ 43 mln EUR

Małe

< 50

≤ 10 mln EUR

≤ 10 mln EUR

Mikro

< 10

≤ 2 mln EUR

≤ 2 mln EUR

 

Kwestionariusz

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt: info@discerno.eu

Pamiętaj, że Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne i anonimowe. Tylko Ty masz dostęp do swojego wyniku. Ponadto, przedstawiony jest on w zestawieniu porównawczym z ogólnym średnim wynikiem wszystikch firm, które wypełniły kwestionariusz